งานนมัสการพระธาตุกู่จาน วัดกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ประจำปี 2560