งานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร เที่ยวยโสม่วนอิหลี 5-6 ก.ค. นี้ พบกันที่วิมานพญาแถน