พระพุทธบุษยรัตน์

tt

พระพุทธบุษยรัตน์ หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง

__4_133

ข้อมูลและรูปภาพ : 7 สิ่งหนึ่งเดียวในเมืองไทย พบได้ที่… ยโสธร