ภาพ 3 มิติ ณ ลานวิมานพญาแถน ยโสธร

ผลงานภาพ 3 มิติ ณ ลานวิมานพญาแถน ยโสธร ดำเนินการโดย..คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุบลราชธานี

ด้วยความร่วมมือระหว่างจังหวัดยโสธรกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุบลราชธานี

S__9224217 S__9224222 S__9224225 S__9224230 S__9224235