มินิ-รีวิว อาคารพญานาค @วิมานพญาแถน ยโสธร

พิพิธภัณฑ์พญานาค เป็นอาคารรูปทรงพญานาค สูง 29 เมตร ยาว111.5เมตร กว้าง 5 เมตร พื้นที่ใช้สอย 560 เมตร ภายในตัวอาคารได้แบ่งออกเป็นโซน จำนวน 5 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 เล่าขานตำนาน
โซนที่ 2 ราคแห่งความเชื่อ
โซนที่ 3 สถิตในศรัทธา
โซนที่ 4
4.1 ปฐมกาลมหานที
4.2 จารีตและวิถี
โซนที่ 5 ชีววิทยาพญานาค

โซนที่ 1 เล่าขานตำนาน

IMG_0183

IMG_0174
โซนที่ 2 รากแห่งความเชื่อ

IMG_0176

IMG_0169
โซนที่ 3 สถิตในศรัทธา

IMG_0163

S__3104772
โซนที่ 4
4.1 ปฐมกาลมหานที

IMG_0151

S__3104771
4.2 จารีตและวิถี

IMG_0148

IMG_0146

IMG_0145
โซนที่ 5 ชีววิทยาพญานาค

IMG_0135