รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ "กินข้าว เกี่ยวใจ กินข้าใหม่ปลามัน”ที่ยโสธร

n20171126173039_18228

PNOHT601127001017401

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม เกี่ยวข้าว เกี่ยวใจ กินข้าวใหม่ ปลามัน ภายใต้โครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา 2560” จากเมืองสู่ท้องนา จากต้นกล้าสู้จานข้าว ประจำปี 2560 โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปลัดจังหวัดยโสธร ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร นายอำเภอทรายมูล หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เจ้าของพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้านและชาวบ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมต้อน รับและร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ที่แปลงนาอินทรีย์ บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล และภายหลังเกี่ยวข้าวเสร็จได้ร่วมปลูกปอเทือง เพื่อบำรุงดินและเพิ่มปุ๋ยพืชสดในแปลงเกษตรอินทรีย์ พร้อมกับชมการแสดงนิทรรศการเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับการจัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าว เกี่ยวใจ กินข้าวใหม่ปลามัน” ณ แปลงนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตาตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล และแปลงศิลปะบนผืนนาบ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา 2560” จากเมืองสู่..ท้องนา จากต้นกล้า….สู่จานข้าว ประจำปี 2560 เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้คนไทย สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ ในรูปแบบร่วมเป็นหุ้นส่วนทำนากับเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้สมัครร่วมลงขัน จำนวน 78 คน มูลค่า 597,500 บาท และได้มีการมอบเงินลงขันให้เกษตรกรแล้วครึ่งหนึ่ง คงเหลืออีกครึ่งหนึ่งจะมอบตอนส่งมอบผลผลิตแล้ว
นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวถึงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร ว่า ในปี 2560 จังหวัดยโสธรได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร โดยมีผลการดำเนินงาน ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 1.) กลุ่มเริ่มใหม่ จำนวน 10,525 ราย พื้นที่ 78,186.50 ไร่ ซึ่งแยกตามระบบการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน มกษ.9000 (Organic Thailand) ชนิดพืชข้าว จำนวน 4,975 ราย พื้นที่ 47,958.75 ไร่ สัตว์น้ำจืด จำนวน 50 ราย และไข่ไก่อินทรีย์ จำนวน 30 ฟาร์ม ,ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ชนิดพืชข้าวและเกษตรผสมผสาน จำนวน 4,970 ราย พื้นที่ 21,751 ไร่,ระบบการรับรองมาตรฐานยโสธรขั้นพื้นฐาน (Yasothon Organic Basic Standard) ชนิดพืช พืชผัก ดอกกระเจียว จำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกร 109 ราย พื้นที่ 22 ไร่และมาตรฐานสากล ชนิดพืชข้าว จำนวน 450 ราย พื้นที่ 8,389.75 ไร่ 2. กลุ่มระยะปรับเปลี่ยน จำนวน 1,466 ราย พื้นที่ 18,644 ไร่ประกอบด้วย มาตรฐาน มกษ.9000 (Organic Thailand) ชนิดพืชข้าว จำนวน 601 ราย พื้นที่ 7,184.75 ไร่ พืชผสมผสาน จำนวน 1 ราย พื้นที่ 17 ไร่ และสัตว์น้ำจืด จำนวน 30 ราย ,ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ชนิดพืช ข้าวและเกษตรผสมผสาน จำนวน 355 ราย พื้นที่ 2,408 ไร่ และมาตรฐานสากล ชนิดพืชข้าว จำนวน 479 ราย พื้นที่ 9,004.25 ไร่ และ 3. กลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 2,952 ราย พื้นที่ 38,001.50 ไร่ ประกอบด้วย มาตรฐาน มกษ.9000 (Organic Thailand) ชนิดพืชข้าว จำนวน 7 ราย พื้นที่ 62 ไร่ พืชผสมผสาน+แตงโม จำนวน 3 ราย พื้นที่ 33 ไร่ สัตว์น้ำจืด จำนวน 3 ราย และไข่ไก่อินทรีย์ จำนวน 74 ฟาร์ม, ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ชนิดพืช ข้าว จำนวน32 ราย พื้นที่ 286 ไร่ และแตงโม+พืชผสมผสาน จำนวน 15 ราย พื้นที่ 144 ไร่และมาตรฐานสากล ชนิดพืชข้าว จำนวน 2,857 ราย ราย พื้นที่ 37,784.50 ไร่
ภายหลังจากที่นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมเกี่ยวข้าว ตามกิจกรรม เกี่ยวข้าว เกี่ยวใจ กินข้าวใหม่ ปลามัน เสร็จแล้วได้คณะผู้ร่วมกิจกรรมได้เดินทางไปร่วมเกี่ยวข้าวที่แปลงนา แปลงศิลปะบนผืนนาบ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว ซึ่งเป็นอีกแปลงนาข้าวอินทรีย์ที่ดำเนินการภายใต้โครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา 2560” จากเมืองสู่..ท้องนา จากต้นกล้า….สู่จานข้าว ประจำปี 2560

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร กาสาวิดผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้วแหล่งที่มา : สวท.ยโสธร

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6011270010012