รายการหน้าที่พลเมือง ช่วงพลเมืองไทย ตอน ถนนของเด็ก

สามารถรับชมรายการหน้าที่พลเมือง ช่วงพลเมืองไทย ตอน ถนนของเด็ก ถนนเด็กเดินกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกทางความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทย ในจังหวัดยโสธร กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และร่วมกันสร้างความเข้าใจในบริบทของวัฒนธรรมชุมชน รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ