จ.ยโสธรขอเชิญชม ประกวดการแสดงหนังประโมทัย 17 ส.ค.นี้

423153

ชมการประกวดหนังประโมทัย 10 คณะจากภาพตะวันออกเฉียงเหนือ, นิทรรศการองค์ความรู้”หนังประโมทัย” ชิมช๊อปอาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัมนธรรมของชุมชน

การประกวดการแสดงหนังประโมทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย บ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีกำหนดการดังนี้
 
เวลา ๐๘.๐๐ น. -คณะหนังประโมทัยที่เข้าร่วมประกวด ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา ๐๘.๓๐ น. -หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน แขกผู้มีเกียรติ เด็ก เยาวชน และประชาชน 
                                 ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ น.-พิธีเปิดการประกวด
-ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิพิธภัณฑ์ฯ
-นายอำเภอคำเขื่อนแก้วกล่าวต้อนรับ
-วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด
-ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประกวด
-วัฒนธรรมจังหวัดยโสธรมอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี
                                -ประธานและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับหนังประโมทัย
                                 สินค้า  ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม และอื่นๆ ภายในงาน
-กรรมการตัดสินแจ้งเกณฑ์การประกวดหนังประโมทัย
เวลา ๐๙.๓๐ น. -เริ่มประกวดการแสดงหนังประโมทัย (จำนวน ๑๐ คณะ ๆ ละ ๓๐ นาที)
เวลา ๑๒.๐๐ น.-พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.-ประกวดการแสดงหนังประโมทัย (ต่อ)
เวลา ๑๖.๐๐ น.-สรุปผลการประกวด
-ประธานมอบรางวัล/ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
-เสร็จสิ้นการประกวด
ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/pr-news/378562171/

Information

Find More