รายการนารีกระจ่าง - "ยโสธร โมเดล" ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ (9 ก.ย. 59)

"ยโสธร โมเดล" ต้นแบบเกษตรอินทรีย์

นารีกระจ่าง ออกอากาศ 9 ก.ย. 2559
การดำเนินชีวิตในต่างจังหวัดถือเป็นความใฝ่ฝัน และเป็นต้นกำเนิดการเรียนรู้ของสิ่งใหม่หลายด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีแบบแผนและมั่นคง จ.ยโสธร เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนำร่อง ในการทำโมเดลด้านเกษตรอินทรีย์ให้กลายเป็นจังหวัดต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ที่มีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่ตลาดโลก ซึ่งมีกระบวนการทำงาน และการวางแผนอย่างรอบด้าน วันนี้ชวนพูดคุยกับ “นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม” ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ถึงความคืบหน้าของโมเดลดังกล่าว