Yasothon Catalog Otop

ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค

Work_Final_Page_01

สามารถรับชมข้อมูล “ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค” ได้ที่นี่


 

ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อสินค้า
ผู้สนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 • ทางโทรศัพท์ หมายเลข 045-712664 (ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยแจ้งรหัสรายการสินค้าที่
  จะสั่งซื้อ จำนวนสินค้าที่จะสั่งซื้อในแต่ละรายการ วัน เวลา และสถานที่ที่จะให้ส่งสินค้า
 • สั่งซื้อด้วยตนเอง โดยไปที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ใน
  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
 • สั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามทะเบียนรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

สถานที่จัดส่ง/รับ สินค้า
                กรณีสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ผู้สั่งซื้อสามารถเลือกวิธีการรับ/ส่งสินค้า ได้หลายช่องทาง ดังนี้

ภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 • มารับด้วยตนเอง ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ
 • บริการจัดส่ง ถึงที่พัก ภายในพื้นที่จังหวัดยโสธร (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ภายนอกเขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และจังหวัดอื่น ๆ

 • จัดส่งทางไปรษณีย์
 • รถโดยสาร (ค่าจัดส่งตามอัตราขนส่ง)
 • เครื่องบิน (ค่าจัดส่งตามอัตราค่าขนส่งของสายการบิน)

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
         ภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับสินค้า กรณีสินค้าที่ได้รับมีปัญหา ชำรุดเสียหายเนื่องมาจากการผลิต
สามารถติดต่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ โดยจะเปลี่ยนสินค้าทดแทนให้ภายในวงเงินของราคาสินค้าที่มีปัญหา หรือชำรุด เสียหาย

 

นายไกรศร เกษงาม