วิสัยทัศน์และอนาคตของเมืองยโสธร

The vision of Yasothon

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร

                จังหวัดยโสธรได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป   ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด   โดยนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  (ข้อจำกัด / ภัยคุกคาม) แล้วประเมินศักยภาพการพัฒนาร่วมกับประเด็นการพัฒนาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบาลพื้นฐานแห่งรัฐนโยบายของรัฐบาล / แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ยุทธศาสตร์รายสาขา ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศ และยุทธศาสตรของภาค/ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แล้วสามารถสรุปผลวิเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2557 – 2560) และคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร (ก.บ.จ.ยส.) ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งได้นำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) เข้าประชุมกับทุกภาคส่วน เพื่อหารือรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 สรุปได้ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหา / โอกาสการพัฒนาในส่วนที่ 2 แล้ว จึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2557 – 2560) ว่า

– พันธกิจ จากวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร  (พ.ศ. 2557 – 2560)  สามารถกำหนดพันธกิจ   ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหา   สนองความต้องการและพัฒนาจังหวัดยโสธรให้บรรลุวิสัยทัศน์   ได้  3  พันธกิจ  ดังนี้

(1) สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดเด่นและชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ดำรงความเป็นชุมชนอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน ซึ่งมีการผสมผสานกับการแลกเปลี่ยนของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน
(2) ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั้งยืนและเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

2. ประเด็นยุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์ศักยภาพและสถานการณ์แวดล้อมเพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สามารถนำมากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ซึ่ง ก.บ.จ.ยส. และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญแล้ว สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร www.yasothon.go.th

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>